..::MA Bali Bina Insani is welcoming your visit. =D::..

Rabu, 27 April 2011

Surat Keputusan Panitia un 2011

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.com
 


SURAT KEPUTUSAN KEPALA MA. BALI BINA INSANI
NOMOR : 14/UN/MA.BBI/III/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL ( UN ) 
MADRASAH ALIYAH ( MA ) BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MENIMBANG :

Bahwa untuk dapat terselenggaranya Ujian Nasional dengan baik dan optimal, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara Ujian Nasional  tahun pelajaran 2010/2011.

MENGINGAT :
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Pelajaran 2010-2011

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011

  1. SK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. Bali No. 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tanggal tanggal 3 Januari 2011 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2010/2011

  1. SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali No. 423.7/551/Disdikpora tanggal 24 Januari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI, SDLB dan Ujian Sekolah di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2010/2011.

  1. SK Pemerintahan Propinsi Bali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 423.7/709/Disdikpora tanggal 1 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010-2011

  1. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/60/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tingkat MI, Mts, dan MA Tahun Pelajaran 2010-2011

  1. SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor : 0113 tahun 2011 tentang Penetapan Madrasah Aliyah (MA) Yang Berwenang dan Tidak Berwenang Menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Naasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2010-2011

MEMPERHATIKAN :

1.      Hasil rapat Dewan Guru MA. Bali Bina Insani tanggal 02 November 2010
2.      Hasil rapat MKKS tanggal 22 Februari 2011
3.      Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional SMA/MA Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2010/2011

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA            :    Susunan panitia penyelenggara Ujian Nasional  MA. Bali  Bina Insani   tahun pelajaran 2010/2011 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA                :    Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan  pada  Madrasah dan subsidi  APBN yang sesuai.

KETIGA           :         Keputusan ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat  kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di  : Kerambitan
Pada tanggal   : 3 Maret 2011
Kepala MA. Bali Bina Insani
Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I.
NIP. 19660111 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.        Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  Kab. Tabanan di Tabanan.
2.        Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Tabanan di Tabanan.
3.        Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Prov. Bali di Denpasar.
4.        Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Kerambitan
5.        Ketua Yayasan La – Royba
6.        Direktur Ponpes. Bali Bina Insani
7.        Arsip                                                    


Lampiran 1      : Keputusan Kepala M.A. Bali Bina Insani
Nomor             : 14/UN/MA.BBI/III/2011
Tanggal           : 3 Maret 2011
Tentang           : Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UN) MA. Bali Bina Insani
                          Tahun Pelajaran 2010/2011


SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  UN  
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                                                                                    


No.
N   a   m   a
J a b a t a n
1.
Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
Ketua
2.
Ida Lailatul Qoyumah, S.Pd
Sekretaris
3.
Rini Kuspiandarsih, S.Pd
Bendahara
4.
Fadly, S.Pd
Anggota
5.
Yuli Saiful Bahri, S.Pd.I
Anggota
6.
M. Mahfudz, S.Sos.I
Anggota
7.
Irfa’atin, S.Pd.I
Anggota

                                                                                                 


Kerambitan, 3 Maret 2011
Kepala MA. Bali Bina Insani
Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001
       MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.com

DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                                                                                        


RUANG INo
No Peserta
Nama
Keterangan
1
08-018-001-8
Aminatur Khoiriyah

Putra    :   2 siswa
Putri     : 10 siswa
Jumlah : 12 siswa
2
08-018-002-7
Astna Mu’minah R.F.P
3
08-018-003-6
Ayu Ratna Sari
4
08-018-004-5
Desi Setyawati
5
08-018-005-4
Diyah Maya Sitha
6
08-018-006-3
Fina Rahmatika
7
08-018-007-2
Firman Pratama
8
08-018-008-9
Roy Hadi Anjasmara
9
08-018-009-8
Ikrima Fitriati
10
08-018-010-7
Intan Mubarokah Suciati
11
08-018-011-6
Jumaeni
12
08-018-012-5
Laili Alfiana Azizah
       MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.com

DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                                                                                        RUANG II
NO
NO PESERTA
NAMA
KETERANGAN
1
08-018-013-4
Lia Suryani

Putra    :  5  siswa
Putri     :  7  siswa
Jumlah : 12  siswa
2
08-018-014-3
Miftahul Jannah
3
08-018-015-2
Miftahul Nur Jannah
4
08-018-016-9
Ratminah
5
08-018-017-8
Rina Alfiah
6
08-018-018-7
Tuti Noviawati
7
08-018-019-6
Eko Satrio Putro Seno
8
08-018-020-5
Reshka Dwi Ari Sandi
9
08-018-021-4
Ria Septiarani
10
08-018-022-3
Muhammad Fahmi Rinto...
11
08-018-023-2
Mustaqim
12
08-018-024-9
Moch. Ja’far Shodiq
TATA TERTIB PENGAWAS
UJIAN NASIONAL

1.             Persiapan
a.              Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang UN telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN.
b.             Pengawas ruang UN menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara UN
c.              Pengawas ruang UN menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, LJUN, amplop LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN.
2.             Pelaksanaan UN
a.              Pengawas  ruang UN masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk melakukan :
1)            Memeriksa kesiapan ruang ujian;
2)   Meminta peserta UN untuk memasuki ruang UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;
3)   Memastikan setiap peserta UN tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan.
4)   Pengawas Ruang UN membuka sampul naskah soal (bukan sampul soal), mengambil sampul LJUN dan mengeluarkan Tata Tertib, Daftar Hadir, Berita Acara dan LJUN. Sampul LJUN tersebut akan digunakan kembali untuk sampul pengembalian LJUN (hasil ujian);
5)            Membacakan tata tertib UN;
6)            Meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir dan menisci Paket Soal;
7)   Membagikan LJUN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan);
8)            Memastikan peserta telah mengisi identitas dengan benar;
9)   Setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, pengawas ruang UN membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian;
10)    Membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta UN dalam posisi tetutup (terbalik). Peserta UN tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai;
b.             Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang UN:
1)            Mempersilahkan peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal;
2)   Mempersilahkan peserta UN untuk memulai mengerjakan soal dan menuliskan Nomor Paket Soal yang dikerjakan pada LJ UN;
3)   Mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menajawab soal.
c.              Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan.
d.             Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib:
1)            Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
2)            Memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecuragnan; serta
3)            Melarang orang lain memasuki ruang UN
e.              Pengawas ruang UN dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan.
f.                   Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit.
g.             Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN:
1)            Mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal;
2)            Mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi;
3)            Mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN
4)            Menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN.
5)            Mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian;
6)   Menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan dua lembar daftar hadir peserta, dua lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian;
h.             Pengawas Ruang UN menyerahkan LJUN dan naskah soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN.


Kerambitan, 3 Maret 2011
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001TATA TERTIB PESERTA
UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI


1.             Peserta ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai
2.             Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3.             Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah/madrasah.
4.             Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas.
5.             Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6.             Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan, termasuk Nomor Paket Soal.
7.             Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar termasuk Nomor Paket Soal sesuai dengan Paket Soal yang dikerjakan.
8.             Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9.             Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
10.         Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN.
11.         Peserta UN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusa, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.
12.         Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait.
13.         Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14.         Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
15.         Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang :
a.              Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
b.             Bekerjasama dengan peserta lain;
c.              Memberikan atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
d.             Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain
e.              Membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruangan ujian;
f.                   Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.Kerambitan, 3 Maret 2011
Kepala MA. Bali Bina Insani

Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001

Lampiran 2      : Keputusan Kepala M.A. Bali Bina Insani
Nomor             : 14/UN/MA.BBI/III/2011
Tanggal           : 3 Maret 2011.


DAFTAR
NAMA PENGAWAS UJIAN NASIONAL
MA BALI BINA INSANI
Tahun Pelajaran 2010 - 2011No.
Nama Guru
NIP
Mata Pelajaran Yang Diajarkan
Keterangan (Alamat)
1.
Sulaiman, S.Sos.I.

Al Qur’an Hadist
Bajera
2.
Harun Arrasid

Bahasa Arab
Meliling
3.
M. Mahfudz, S.Sos.I

BTQ
Meliling
4.
M Toeraichan AI

Al Qur’an Hadist
Meliling
5.
Ni Made Suardani, S.Pd

Ekonomi
MelilingKerambitan, 3 M
aret 2011
Kepala MA. Bali Bina Insani
Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001Lampiran 3      : Keputusan Kepala M.A. Bali Bina Insani
Nomor             : 14/UN/MA.BBI/III/2011
Tanggal           : 3 Maret 2011


JADWAL UTAMA UN MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

                                                               
No
Hari/Tanggal
Pukul
Mata Pelajaran
1
Senin, 18 April 2011
08.00-10.00
Bahasa Indonesia
10.00-13.00
Sosiologi

2
Selasa, 19 April 2011
08.00-10.00
Matematika

3
Rabu, 20 April 2011
08.00-10.00
Bahasa Inggris
10.00-13.00
Geografi

4
Kamis, 21 April 2011
08.00-10.00
Ekonomi


PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001Lampiran 4      : Keputusan Kepala M.A. Bali Bina Insani
Nomor             : 14/UN/MA.BBI/III/2011
Tanggal           : 3 Maret 2011


JADWAL SUSULAN UN MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

                                                               
No
Hari/Tanggal
Pukul
Mata Pelajaran
1
Senin, 25 April 2011
08.00-10.00
Bahasa Indonesia
10.00-13.00
Sosiologi

2
Selasa, 26 April 2011
08.00-10.00
Matematika

3
Rabu, 27 April 2011
08.00-10.00
Bahasa Inggris
10.00-13.00
Geografi

4
Kamis, 28 April 2011
08.00-10.00
Ekonomi


PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001

Lampiran 5     : Keputusan Kepala M.A. Bali Bina Insani
Nomor             : 14/UN/MA.BBI/III/2011
Tanggal           : 3 Maret 2011
JADWAL PENGAWAS UN MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011


No
Hari/Tanggal
Jam Ke
Pukul
Ruang dan kode pengawas
CAD
Keterangan
I

II
1
Senin,
18 April 2011
I
08-00-10.00
A
B
C

D

E
A.   Luh Putu Suastini, S.Pd
B.   I Gusti Putu Suryantara
C.   Dra. Ketut Switri
D.   Dra. Nyoman Suryani
E.    Ni Putu Damayanti, S, Pd

II
10.00-13.00
C
E
A

B

D

2
Selasa,
19 April 2011
I

08-00-10.00

E
B
A
D

C


3
Rabu,
20 April 2011
I
08-00-10.00
C
D
E

B


A
 
II
10.00-13.00

A

E
C
D
  B

4
Kamis,
21 April 2011
I
08-00-10.00
B
C
D
E
APANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      

Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
                                         NIP. 19660111 199603 1 001DENAH RUANG 1
UJIAN NASIONAL

Ikrima Fitriani

08-018-009-8
08-018-005-4
Dyah Maya Sitha
08-018-002-7
Astna Mu’minah R.F.P
08-018-001-8
Aminatul Khoiriyah
08-018-003-6
Ayu Ratna Sari
08-018-010-7

Intan Mubarokah Suciati M.
08-018-011-6
unBiet tin gi chua, vao day coi di              http://www.freewebtown.com/nhatquanglan/index.html


-4

PENGAWAS
Laili Alfiana A

08-018-012-5            http://www.freewebtown.com/nhatquanglan/index.html
unBiet tin gi chua, vao day coi di              http://www.freewebtown.com/nhatquanglan/index.html


-4

PENGAWAS
PINTU
Fina Rahmatika

08-018-006-3

Firman Pratama

08-018-007-2
Roy Hadi Anjasmara

08-018-008-9

Desi Setyawati

08-018-004-5

Jumaeni
DENAH RUANG 1I
UJIAN NASIONAL


Ria Septiarani
08-018-021-4
08-018-017-8

Rina Alfiah

08-018-014-3
Miftahul Jannah

08-018-013-4

Lia Suryani

08-018-015-2

Miftahul Nur Jannah

08-018-022-3

M. Fahmi Rinto Wahdani
Mustaqim
08-018-023-2
unBiet tin gi chua, vao day coi di              http://www.freewebtown.com/nhatquanglan/index.html


-4

PENGAWAS
Moch. Ja’far Shodiq
08-018-024-9            http://www.freewebtown.com/nhatquanglan/index.html
unBiet tin gi chua, vao day coi di              http://www.freewebtown.com/nhatquanglan/index.html


-4

PENGAWAS
PINTU
Tuti Noviawati

08-018-018-7

Eko Satrio Putro Seno
08-018-019-6
Ratminah
08-018-016-9

Reska Dwi Ari Sandi
08-018-020-5
 

DAFTAR HADIR PANITIA
UJIAN NASIONAL
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No.
Hari/Tanggal
N a m a
TTD
N a m a
TTD
1.

1. Drs. Imam Mawardi, M.Pd.

6. Mahfudz, S.Sos.I

2. Ida Lailatul Qoyumah,S.Pd

7.   Irfa’atin, S.Pd.I

3. Rini Kuspiandarsih,S.Pd4. Fadly, S.Pd.I5. Yuli Saiful Bahri, S.Pd.I2.


1. Drs. Imam Mawardi, M.Pd.

6. Mahfudz, S.Sos.I

2. Ida Lailatul Qoyumah,S.Pd

7. Irfa’atin, S.Pd.I

3. Rini Kuspiandarsih,S.Pd4. Fadly, S.Pd.I5. Yuli Saiful Bahri, S.Pd.I3.

1. Drs. Imam Mawardi, M.Pd.

6. Mahfudz, S.Sos.I

2. Ida Lailatul Qoyumah,S.Pd

7. Irfa’atin, S.Pd.I

3. Rini Kuspiandarsih,S.Pd4. Fadly, S.Pd.I5. Yuli Saiful Bahri, S.Pd.II4.

1. Drs. Imam Mawardi, M.Pd.

6. Mahfudz, S.Sos.I

2. Ida Lailatul Qoyumah,S.Pd

7.    Irfa’atin, S.Pd.I

3. Rini Kuspiandarsih,S.Pd4. Fadly, S.Pd.I5. Yuli Saiful Bahri, S.Pd.I


Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001                                                         Kerambitan, 3 Maret 2011

                              Sekretaris
Ida Lailatul Qoyumah,S.Pd
               NIP. 19710316 200604 2 013MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.com


Pada hari ini................................tanggal........................bulan...........................tahun 2010
a. Telah diselenggarakan Ujian Nasional dari pukul.........................sampai dengan pukul.........................
Pada Sekolah                                         :...........................................................
Ruang                                                    :...........................................................
Jumlah Peserta Seharusnya                    :............................................................
Jumlah Peserta Yang Tidak Hadir         :...........................................................
Jumlah Peserta Yang Hadir                   :............................................................
b.   Telah dibuka sampul Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional untuk mata pelajaran .......................*)dengan nomor kode................**)diruang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dengan disaksikan oleh para peserta, yang berisi Lembar soal sebanyak................eksemplar, Lembar Jawaban sebanyak ..........eksemplar, Lembar Blanko Berita acara sebanyak.....eksemplar, dan belanko Daftar hadir sebanyak.................eksemplar.
Sebelum dibuka sampul Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional tersebut dalam keadaan baik.
c.      Catatan selama pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional***)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Yang membuat Berita Acara
Pengawas I                                                        Pengawas II
1. Tanda Tangan            :                                   1. Tanda Tangan         :
2. Nama                         :                                   2. Nama                       :
3. NIP                            :                                   3. NIP                         :

Keterangan :
*)     Diisi dengan ujian mata pelajaran pada waktu itu
**)   Diisi sesuai dengan kode/nomor yang tercantum pada sampul soal
***) Diisi apabila terjadi antara lain hal – hal sebagai berikut :
1) Ketidaksesuaian perangkat soal yang diterima
2) Ketidaksesuaian jumlah siswa yang hadir (alasan ketidak hadiran)
3) Pelanggaran tata tertib oleh peserta ujian dan lain - lainJADWAL BEL
UJIAN NASIONAL
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


No.
Waktu
Bel
Keterangan
1.
07 . 30
2 X
Masuk ruangan
2.
08 . 00
1 X
Mulai mengerjakan
3.
09 . 50
1 X
Peringatan
4.
10 . 00
2 X
Selesai5.
10 . 30
2 X
Masuk ruangan
6.
11 . 00
1 X
Mulai mengerjakan
7.
12 . 50
1 X
Peringatan
8.
13 . 00
2 X
SelesaiPANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
                                          NIP. 19660111 199603 1 001
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.com
 


JUMLAH PESERTA
UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO

RUANG I
RUANG II

KETERANGAN

PUTRA
PUTRI
PUTRA

PUTRI


PUTRA : 7 ORANG
PUTRI : 15 ORANG
JUMLAH : 22 ORANG
1
2
8
5

7

                                                                                        

                                                                                            


PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
                                         NIP. 19660111 199603 1 001

 

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comDAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL
No.
Kondisi
Keterangan

1.2.

3.

Jumlah Peserta Keseluruhan
a.     Laki-laki
b.     Perempuan

Jumlah Yang Hadir

Jumlah Yang Tidak Hadir

24 orang
  7 orang
17 orang

22 orang

  *2 orang

      Keterangan
*Mengundurkan diri

Kepala Sekolah,Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001
Pengawas,Drs. I Made Sueca
NIP. 131 267 497

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGEMBALIAN LJK UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan pengembalian LJK Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 oleh:

1.      Nama                           : Drs. Imam Mawardi, M.PdI
NIP                             : 19660111 199603 1 001
Jabatan                                    : Kepala Madrasah
Alamat Sekolah           : Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Pertama.

2.      Nama                           :………………………….
NIP                             :…………………………..
Jabatan                                    :…………………………..
Alamat Kantor                        : …………………………..
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Mengadakan serah terima pengembalian LJK Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan :
1.      Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua LJK Ujian Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini
2.      Pihak kedua menerima LJK Ujian Nasional tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab

DAFTAR LJK UJIAN NASIONAL
NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Bahasa Indonesia
-
-
 2 Sampul/Amplop
22 Lembar
2
Sosiologi
-
-
 2 Sampul/Amplop
22 LembarPihak Kedua (Yang Menerima)                                              Pihak Pertama (Yang Menyerahkan)………………………………                                                Drs. Imam Mawardi, M.PdI 
NIP :                                                                                       NIP : 19660111 199603 1 001

SAKSI – SAKSI
1.    Unsur TPI Sekolah:                                             2. Unsur Sekolah:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan         :……………………
Nama                      :…………………….                   Nama                      :……………………
NIP                         :…………………….                   NIP                                    :……………………
Jabatan                   :…………………….                   Jabatan                   :…………………….

3. Unsur TPI Kabupaten:                                       4. Unsur Diknas Kabupaten:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan         :……………………
Nama                      :…………………….                   Nama                      :……………………
NIP                         :…………………….                   NIP                                    :……………………
Jabatan                   :…………………….                   Jabatan                   :…………………….

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
PENYIMPANAN NASKAH SOAL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan penyimpanan naskah soal Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 yang telah diambil dari Polres Tabanan dan disimpan di ruang Kepala Madrasah dalam keadaan terkunci.
  
Isi Naskah Soal meliputi:

NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Bahasa Indonesia


2 Sampul/Amplop
22 Lembar
2
Sosiologi


2 Sampul/Amplop
22 Lembar
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

                                               

Koordinator Pengamanan                                                       Ketua Penyelenggara
Naskah Soal                                                                            Ujian Nasional
Aiptu I Wayan Suarta                                                          Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I.
NRP. 67030244                                                                      NIP. 19660111 199603 1 001
                       SAKSI – SAKSI

                       
1.      Tanda Tangan        :………………….....                    2. Tanda tangan     :……………………
Nama                      :…………………….                        Nama                 :……………………
NIP                         :…………………….                        NIP                   :…………................
Jabatan                   :…………………….                        Jabatan              :…………………….


MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGEMBALIAN LJK UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan pengembalian LJK Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 oleh:

1.      Nama                           : Drs. Imam Mawardi, M.PdI
NIP                             : 19660111 199603 1 001
Jabatan                                    : Kepala Madrasah
Alamat Sekolah           : Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Pertama.

2.      Nama                           : I Nyoman Sukanada
NIP                             : 19610216 198303 1 015
Jabatan                                    : Kasi Sarpras Kab. Tabanan
Alamat Kantor                        : Jl. Gatot Subroto II Sanggulan Kediari Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Mengadakan serah terima pengembalian LJK Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan :
1.      Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua LJK Ujian Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini
2.      Pihak kedua menerima LJK Ujian Nasional tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab

DAFTAR LJK UJIAN NASIONAL
NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Matematika
-
-
 2 Sampul/Amplop
22 Lembar

Pihak Kedua (Yang Menerima)                                              Pihak Pertama (Yang Menyerahkan)I Nyoman Sukanada                                                             Drs. Imam Mawardi, M.PdI 
NIP : 19610216 198303 1 015                                               NIP : 19660111 199603 1 001
SAKSI – SAKSI
1.    Unsur Pengawas Sat.Pend.:                                2. Unsur Sekolah:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan :……………………
Nama                      : Anom Redita M                         Nama             : Fadly, S.Pd.I
NIP                         : 19651031 199103 1 002            NIP                           : -
Jabatan                   : Sat. Pend. SMA/MA                             Jabatan          : Waka. Sarpras

3. Unsur Pengawas Kabupaten:                             4. Unsur Diknas Kabupaten:
Tanda Tangan        :……………………..                  Tanda tangan :……………………
Nama                      : I Gst Pt Suparma                       Nama              : I Wayan Sukarsa
NIP                         : 19641231 199003 1 025            NIP                            : 19622312 198602 1 086
Jabatan                   : Pengawas Tk.Kabupaten           Jabatan           : Staf

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
PENYIMPANAN NASKAH SOAL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan penyimpanan naskah soal Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 yang telah diambil dari Polres Tabanan dan disimpan di ruang Kepala Madrasah dalam keadaan terkunci.
  
Isi Naskah Soal meliputi:

NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Matematika


2 Sampul/Amplop
22 Lembar


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

                                               

Koordinator Pengamanan                                                       Ketua Penyelenggara
Naskah Soal                                                                            Ujian Nasional
I Wayan Suarta                                                                     Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I.
Aiptu NRP. 67030244                                                                        NIP. 19660111 199603 1 001
                       SAKSI – SAKSI

                       
1.    Tanda Tangan        : ………………….....         2. Tanda tangan   : ……………………
Nama                      : Fadly, S.Pd.I                         Nama               : Anom Redita M
NIP                         : -                                             NIP                 : 19651031 199103 1 002
Jabatan                   : Waka. Sarpras                       Jabatan                        : Sat. Pend. SMA/MA


MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGEMBALIAN LJK UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan april tahun dua ribu sebelas telah diadakan pengembalian LJK Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 oleh:

1.      Nama                           : Drs. Imam Mawardi, M.PdI
NIP                             : 19660111 199603 1 001
Jabatan                                    : Kepala Madrasah
Alamat Sekolah           : Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Pertama.

2.      Nama                           : I Nyoman Sukanada
NIP                             : 19610216 198303 1 015
Jabatan                                    : Kasi Sarpras Kab. Tabanan
Alamat Kantor                        : Jl. Gatot Subroto II Sanggulan Kediari Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Mengadakan serah terima pengembalian LJK Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan :
1.      Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua LJK Ujian Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini
2.      Pihak kedua menerima LJK Ujian Nasional tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab

DAFTAR LJK UJIAN NASIONAL
NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Bahasa Inggris
-
-
 2 Sampul/Amplop
22 Lembar
2
Geografi
-
-
 2 Sampul/Amplop
22 LembarPihak Kedua (Yang Menerima)                                              Pihak Pertama (Yang Menyerahkan)I Nyoman Sukanada                                                             Drs. Imam Mawardi, M.PdI 
NIP : 19610216 198303 1 015                                               NIP : 19660111 199603 1 001
SAKSI – SAKSI
1.    Unsur Pengawas Sat.Pend:                                 2. Unsur Sekolah:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan :……………………
Nama                      : Anom Redita M                         Nama             : Fadly, S.Pd.I
NIP                         : 19651031 199103 1 002            NIP                           : -
Jabatan                   : Sat. Pend. SMA/MA                             Jabatan          : Waka. Sarpras

3. Unsur Pengawas Kabupaten:                             4. Unsur Diknas Kabupaten:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan :……………………
Nama                      : I Gst Pt Suparma                       Nama              : I Wayan Sukarsa
NIP                         : 19641231 199003 1 025            NIP                            : 19622312 198602 1 086
Jabatan                   : Pengawas Tk.Kabupaten           Jabatan           : Staf

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
PENYIMPANAN NASKAH SOAL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan april tahun dua ribu sebelas telah diadakan penyimpanan naskah soal Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 yang telah diambil dari Polres Tabanan dan disimpan di ruang Kepala Madrasah dalam keadaan terkunci.
  
Isi Naskah Soal meliputi:

NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Bahasa Inggris
-
-
2 Sampul/Amplop
22 Lembar
2
Geografi
-
-
2 Sampul/Amplop
22 Lembar
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

                                               

Koordinator Pengamanan                                                       Ketua Penyelenggara
Naskah Soal                                                                            Ujian Nasional
I Wayan Suarta                                                                     Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I.
Aiptu NRP. 67030244                                                                        NIP. 19660111 199603 1 001
                       SAKSI – SAKSI

                       
1.    Tanda Tangan        : ………………….....         2. Tanda tangan   : ……………………
Nama                      : Fadly, S.Pd.I                         Nama               : Anom Redita M
NIP                         : -                                             NIP                 : 19651031 199103 1 002
Jabatan                   : Waka. Sarpras                       Jabatan                        : Sat. Pend. SMA/MA


MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGEMBALIAN LJK UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu sebelas telah diadakan pengembalian LJK Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 oleh:

1.      Nama                           : Drs. Imam Mawardi, M.PdI
NIP                             : 19660111 199603 1 001
Jabatan                                    : Kepala Madrasah
Alamat Sekolah           : Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Pertama.

2.      Nama                           : I Nyoman Sukanada
NIP                             : 19610216 198303 1 015
Jabatan                                    : Kasi Sarpras Kab. Tabanan
Alamat Kantor                        : Jl. Gatot Subroto II Sanggulan Kediari Tabanan
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Mengadakan serah terima pengembalian LJK Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan :
1.         Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua LJK Ujian Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini
2.         Pihak kedua menerima LJK Ujian Nasional tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab

DAFTAR LJK UJIAN NASIONAL
NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Ekonomi
-
-
 2 Sampul/Amplop
22 Lembar

Pihak Kedua (Yang Menerima)                                              Pihak Pertama (Yang Menyerahkan)I Nyoman Sukanada                                                             Drs. Imam Mawardi, M.PdI 
NIP : 19610216 198303 1 015                                               NIP : 19660111 199603 1 001
SAKSI – SAKSI
1.    Unsur Pengawas Sat.Pend:                                 2. Unsur Sekolah:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan :……………………
Nama                      : Anom Redita M                         Nama             : Fadly, S.Pd.I
NIP                         : 19651031 199103 1 002            NIP                           : -
Jabatan                   : Sat. Pend. SMA/MA                             Jabatan          : Waka. Sarpras

3. Unsur Pengawas Kabupaten:                             4. Unsur Diknas Kabupaten:
Tanda Tangan        :……………………..                   Tanda tangan :……………………
Nama                      : I Gst Pt Suparma                       Nama              : I Wayan Sukarsa
NIP                         : 19641231 199003 1 025            NIP                            : 19622312 198602 1 086
Jabatan                   : Pengawas Tk.Kabupaten           Jabatan           : Staf

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
PENYIMPANAN NASKAH SOAL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu sebelas telah diadakan penyimpanan naskah soal Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 yang telah diambil dari Polres Tabanan dan disimpan di ruang Kepala Madrasah dalam keadaan terkunci.
  
Isi Naskah Soal meliputi:

NO
MATA PELAJARAN
PROGRAM/JURUSAN
KET (isi)
IPB
IPA
IPS
1
Ekonomi


2 Sampul/Amplop
22 Lembar


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

                                               

Koordinator Pengamanan                                                       Ketua Penyelenggara
Naskah Soal                                                                            Ujian Nasional
I Wayan Suarta                                                                     Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I.
Aiptu NRP. 67030244                                                                        NIP. 19660111 199603 1 001
                       SAKSI – SAKSI

                       
1.    Tanda Tangan        : ………………….....         2. Tanda tangan   : ……………………
Nama                      : Fadly, S.Pd.I                         Nama               : Anom Redita M
NIP                         : -                                             NIP                 : 19651031 199103 1 002
Jabatan                   : Waka. Sarpras                       Jabatan                        : Sat. Pend. SMA/MA

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comBERITA ACARA
PERLENGKAPAN  UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu sebelas penggunaan perlengkapan Ujian Nasional MA. Bali Bina Insani Tahun Pelajaran 2010/2011 berupa pensil yang seharusnya pensil 2B tetapi menggunakan pensil EB. Hal itu terjadi saat pembelian pensil di pembungkus tertulis Pensil 2B ternyata isi di dalamnya adalah pensil EB.
  
Nama-nama Siswa Peserta UN yang menggunakan pensil EB sebagai berikut:

NO
NO PESERTA
NAMA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KETERANGAN
1
08-018-013-4
Lia Suryani
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang II
2
08-018-014-3
Miftahul Jannah
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang II
3
08-018-019-6
Eko Satrio Putro Seno
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang II
4
08-018-008-9
Roy Hadi Anjasmara
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang I
5
08-018-009-8
Ikrima Fitriati
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang I
6
08-018-010-7
Intan Mubarokah Suciati
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang I
7
08-018-011-6
Jumaeni
IPS
Bahasa Indonesia
Sosiologi
Ruang I


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

                                               
                                                                                                Ketua Penyelenggara
                                                                                                Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I.
                                                                                                NIP. 19660111 199603 1 001
                       

SAKSI – SAKSI

                       
1.      Tanda Tangan        :………………….....                    2. Tanda tangan     :……………………
Nama                      :…………………….                        Nama                 :……………………
NIP                         :…………………….                        NIP                   :…………................
Jabatan                   :…………………….                        Jabatan              :…………………….


MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comSURAT TUGAS
Nomor : 162/UN/MA.BBI/IV/2011
                                                

    1.
Pejabat yang menugaskan
Kepala MA. Bali Bina Insani
2.
Guru yang ditugaskan
Fadly, S.Pd.I

3.
Tujuan
Mengambil soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 di Polres Tabanan
4.
Hari/Tanggal
Senin/ 18 April 2011
5.
Tempat
Polres Tabanan
6.
Waktu
Pukul 05.00 - selesai

                                                                                       Kerambitan, 18 April 2011
                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comSURAT TUGAS
Nomor : 163/UN/MA.BBI/IV/2011
                                                

    1.
Pejabat yang menugaskan
Kepala MA. Bali Bina Insani
2.
Guru yang ditugaskan
Fadly, S.Pd.I

3.
Tujuan
Mengambil soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 di Polres Tabanan
4.
Hari/Tanggal
Selasa/ 19 April 2011
5.
Tempat
Polres Tabanan
6.
Waktu
Pukul 05.00 - selesai

                                                                                       Kerambitan, 19 April 2011
                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comSURAT TUGAS
Nomor : 164/UN/MA.BBI/IV/2011
                                                

    1.
Pejabat yang menugaskan
Kepala MA. Bali Bina Insani
2.
Guru yang ditugaskan
Fadly, S.Pd.I

3.
Tujuan
Mengambil soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 di Polres Tabanan
4.
Hari/Tanggal
Rabu/ 20 April 2011
5.
Tempat
Polres Tabanan
6.
Waktu
Pukul 05.00 - selesai

                                                                                     Kerambitan, 20 April 2011
                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comSURAT TUGAS
Nomor : 165/UN/MA.BBI/IV/2011
                                                

    1.
Pejabat yang menugaskan
Kepala MA. Bali Bina Insani
2.
Guru yang ditugaskan
Fadly, S.Pd.I

3.
Tujuan
Mengambil soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 di Polres Tabanan
4.
Hari/Tanggal
Kamis/ 21 April 2011
5.
Tempat
Polres Tabanan
6.
Waktu
Pukul 05.00 - selesai

                                                                                     Kerambitan, 21 April 2011
                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comSURAT TUGAS
Nomor : 163/UN/MA.BBI/IV/2011
                                                

    1.
Pejabat yang menugaskan
Kepala MA. Bali Bina Insani
2.
Guru yang ditugaskan
Fadly, S.Pd.I

3.
Tujuan
Mengambil soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 di Polres Tabanan
4.
Hari/Tanggal
Selasa/ 19 April 2011
5.
Tempat
Polres Tabanan
6.
Waktu
Pukul 05.00 - selesai

                                                                                       Kerambitan, 19 April 2011
                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001Lampiran 1      : Keputusan Kepala M.A. Bali Bina Insani
Nomor             : 14/UN/MA.BBI/III/2011
Tanggal           : 3 Maret 2011
Tentang           : Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UN) MA. Bali Bina Insani
                          Tahun Pelajaran 2010/2011
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  UN  
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                                                                                    


No.
N   a   m   a
J a b a t a n
1.
Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
Penanggung Jawab
2.
Ida Lailatul Qoyumah, S.Pd
Ketua
3.
Irfa’atin, S.Pd.I
Sekretaris
4.
Rini Kuspiandarsih, S.Pd
Bendahara
5.
Fadly, S.Pd
Pengambilan dan Pengembalian Soal/LJK
6.
Muhammad Nur
7.
Yuli Saiful Bahri, S.Pd.I
Pengarsipan
8.
Gufron, S.Pd.I
9.
Agus Ahmad Rizal
Pengatur ruangan
10.
Yuli Iswati
Konsumsi

                                                                                                 


Kerambitan, 3 Maret 2011
Kepala MA. Bali Bina Insani
Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 001


PROGRAM PANITIA UJIAN NASIONAL
MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011


No
Tanggal
Jenia Pelaksanaan
Koordinator
1
22 Januari 2011
Rapat pembentukan panitia
KAMAD
2
23 Januari 2011
Penyusunan RAB
Bendahara
3
3 Maret 2011
Menyusun jadwal pengawas ujian
Sekretaris
4
10 Maret 2011
Menyiapkan alat dan bahan
KAMAD
5
16 April 2011
Mengatur ruangan ujian nasional
Agus Ahmad Rizal
6
18-21 April 2011
Pelaksanaan Ujian Nasional
Panitia
7
25 April 2011
Rapat Dewan guru dan Panitia
KAMAD
8
16 Mei 2011
Pengumuman kelulusan
KAMAD
9
11 Juni 2011
Pembagian Ijazah
Panitia

PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comDAFTAR HADIR
PENGAWAS SATPEN UJIAN NASIONAL SMA/MA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No.
Hari Tanggal
N  a  m  a
NIP
Tanda Tangan
1.
Senin
18 April 2011
Nyoman Anom Redita M.
196510311991031002

2.
Selasa
19 April 2011
Nyoman Anom Redita M.
196510311991031002

3.
Rabu
20 Aprilt 2011
Nyoman Anom Redita M.
196510311991031002

4.
Kamis
21 April 2011
Nyoman Anom Redita M.
196510311991031002

PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001


MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comNomor : .../UN/MA.BBI/IV/2011                                                      Kerambitan, 12 April 2010
Lamp.  : -
Hal      : Penugasan Pengawas

Kepada:
Yth. Kepala SMA N 1 Selemadeg
                    di-
                         Selemadeg

           
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

                               Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rektor Universitas Udayana Selaku Koordinator Pengawas Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Provinsi Bali tentang Pembentukan Tim Kerja Pengawas Ruang Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Pada Satuan Pendidikan kabupaten Tabanan Tahun Pelajaran 2010/201. Adapun yang bertugas mengawasi Ujian Nasional di MA. Bali Bina Insani sebagai berikut:
    
No.
Nama
NIP
Asal Sekolah
Ket.
1.
Luh Putu Suastini, S.Pd
19820206 200501 2 011
SMA N 1 Selemadeg

2.
I Gusti putu Sutyantara, S.Sn
19670618 200604 1 005
SMA N 1 Selemadeg

3.
Dra. Ketut Switri
19681231 200212 2 010
SMA N 1 Selemadeg

4.
Dra. Nyoman Suryani
19670608 200701 2 028
SMA N 1 Selemadeg

5.
Ni Putu Damayanti, S.Pd
19850131 201001 2 021
SMA N 1 Selemadeg


dimohon sekolah saudara mengirimkan nama-nama tersebut untuk menjadi pengawas Ujian Nasional di MA. Bali Bina Insani.
                       
Demikian permohonan penugasan pengawas ini mohon ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

            Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001
           


MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comSURAT TUGAS
Nomor : 162/UN/MA.BBI/IV/2011
                                                

1.
Pejabat yang menugaskan
Kepala MA. Bali Bina Insani
2.
Guru yang ditugaskan
1.      Fadly, S.Pd.I
2.      Muhammad Nur
3.
Tujuan
Mengambil soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 di Polres Tabanan
4.
Hari/Tanggal
Senin/ 18 April 2011
5.
tempat
Polres Tabanan
6.
Waktu
Pukul 05.00 - selesai

                                                                                       Kerambitan, 18 April 2011
                                                            Kepala MA. Bali Bina Insani  Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I
 NIP. 19660111 199603 1 001                                                            

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comJUMLAH PESERTA RUANG I
UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO

RUANG I


KETERANGAN

PUTRA

PUTRI


PUTRA : 2 ORANG
PUTRI  : 8 ORANG
JUMLAH : 10 ORANG
1
2

8

                                                                                        

                                                                                            


PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
                                         NIP. 19660111 199603 1 001
MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN  LA – ROYBA
STATUS TERAKREDITASI : B
Jl. Raya Timpag, Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali Telp. 0361-8944008
Email : mabalibinainsai@gmail.com Web : http ://mabalibinainsani.blogspot.comJUMLAH PESERTA RUANG II
UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO

RUANG II

KETERANGAN

PUTRA

PUTRI


PUTRA  : 5 ORANG
PUTRI  : 7 ORANG
JUMLAH : 12 ORANG
1
5

7

                                                                                        

                                                                                            


PANITIA
 UJIAN NASIONAL MA. BALI BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KetuaDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
          SekretarisIda Lailatul Qoyumah, S.Pd
               NIP. 19660111 199603 1 001                                     NIP. 19710316 200604 2 013                                      
 Mengetahui:
Kepala MA. Bali Bina InsaniDrs. Imam Mawardi, M.Pd.I
                                         NIP. 19660111 199603 1 001
Tidak ada komentar: